Zamówienie na siatkę ochronną (składowisko)

2019-05-17 12:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Siatka Ochronna (Składowisko)
Przetarg na olej napędowy na 2019r.

2018-11-22 13:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy oleju napędowego (EKO-TRANS Sp. z o.o.)

SIWZ ON EKO – TRANS 2019r.

Załączniki edytowalne

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy – zakup spycharki gąsienicowej

2018-09-24 14:56

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy – zakup spycharki gąsienicowej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 2018 spycharka

Załącznik nr 1 do SWIZ Formularz oferty

załącznik nr 2 oświadczenie o niepodl. wykluczeniu

Załącznik nr 3 spełnienie warunków udziału w post.

Załącznik nr 4 ośw. grupa kapitałowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5

Projekt umowy zał. nr 6

odpowiedż na zapytania do S.I.W.Z. z dnia 26.08.2018r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA